اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com 2018-10-17T10:30:22+01:00 text/html 2018-10-16T20:55:00+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی سرّمردان خدا "با اویند" محی الدین عربی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1141 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">تجلی حضرت حق در بندگانش</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">مختلف عمل میکند.&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">به طوری که گروهی</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;را گنگ و ساکت و طایفه ای را به گفتن</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;انا گویا میکند و</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;برخی را به گفتن انت و&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">بعضی را نیز به گفتن هو وامیدارد.</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">اما همه ی این گروه ها&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">در عین اختلاف تعابیرشان ،&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">برای او ، و به او ، و بااویند.</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">" شیخ محی الدین ابن عربی"</font></div> text/html 2018-10-15T20:31:00+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " تاریکی " لنگرودی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1140 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">تاریکی به رسم خود</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;آدم &nbsp;را &nbsp;محو &nbsp; می‌کند</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">به رسم خود از یادت می‌‌برد</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">برای گذشتن از این تاریکی است</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">آتش بر تن کرده‌ام امشب</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">بسوی تو بال می‌‌زنم</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp;" شمس لنگرودی "</font></div> text/html 2018-10-13T22:52:02+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت " خودت را بشکن " ... http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1139 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">بزرگی را گفتند تو برای تربیت فرزندانت&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">چه میکنی؟</span></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">گفت: هیچ کار</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">گفتند: مگر میشود؟</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;پس چرا فرزندان تو چنین خوبند؟</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">گفت: من در تربیت خود کوشیدم،</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">تا الگوی خوبی برای آنان باشم.</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;فرزندان راستی گفتار و درستی رفتار</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;پدر و مادر را می بینند، نه امر و نهی های</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;بیهوده ای که خود عمل نمیکنند.</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">تخم مرغ اگر با نیروی بیرونی بشکند،&nbsp;</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">پایان زندگیست</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">ولی اگر با نیروی داخلی بشکند،&nbsp;</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">آغاز زندگیست،</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">همیشه بزرگترین تغییرات از درون شکل میگیرد.</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">درون خود را بشکن تا شخصیت جدیدت&nbsp;</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">متولد شود</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">آنگاه خودت را خواهی دید</font></div> text/html 2018-10-11T05:49:09+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " بهشت " صائب تبریزی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1138 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">عمر زاهد همه طى شد</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">«به تمناى بهشت»</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">او ندانست که در</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">«ترک تمناست بهشت»</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">این چه حرفیست که در</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">«عالم بالاست بهشت»</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">هر کجا وقت خوش افتاد</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">همانجاست بهشت ...!</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">دوزخ از تیرگی بختِ</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;درون من و توست</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">دل اگر تیره نباشد ،</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;همه دنیاست بهشت...!</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">"صائب تبریزی"</font></div><div><br></div> text/html 2018-10-06T10:44:14+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت " صدای شکستن " ... http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1137 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">فردی چند &nbsp;گردو &nbsp;به بهلول داد و گفت:</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">بشکن و بخور و برای من دعا کن.</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">بهلول گردوها را شکست و خورد</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;اما دعا نکرد..!</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">آن مرد گفت:&nbsp;</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">گردوها را می خوری نوش جان،&nbsp;</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">ولی من صدای دعای تو را نشنیدم...</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">بهلول گفت:</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مطمئن باش اگر در راه خدا داده ای ،</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;خدا خودش صدای شکستن گردوها را&nbsp;</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">شنیده است!!</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">که خواجه خود روش بنده پروری &nbsp;داند</font></div> text/html 2018-10-02T06:40:10+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " غریب " خَرَقانی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1136 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="font-size: 22.1222px;">از شیخ ابوالحسن خَرَقانی&nbsp;</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">پرسیدند &nbsp;که&nbsp;</span></font><span style="font-size: 22.1222px; color: rgb(51, 204, 0); font-family: Mihan-IransansLight;">&nbsp;غریب کیست؟</span></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">گفت :</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">غریب نه آن است که تنش</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;در این جهان غریب است،</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">بلکه غریب آن است که دلش در تن</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;غریب بوَد؛</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">و سِرّش در دل غریب بُوَد...</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-09-29T03:37:07+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی داستان " ارزش علامه جعفری http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1135 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">علّامه محمّد تقی جعفری نقل می كرد:&nbsp;</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;عدّه‌‌‌ای از جامعه‌‌‌شناسان برتر دنیا در «دانمارک» جمع</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">شده بودند تا درباره موضوع مهمّی</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;به بحث و تبادل نظر بپردازند.</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;موضوع این بود :</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">ارزش واقعی انسان به چیست؟</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">برای سنجش ارزش خیلی از موجودات، معیار خاصّی داریم؛&nbsp;</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">مثلاً معیار ارزش طلا به وزن و عیار آن است.</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">معیار ارزش بنزین به مقدار و کیفیّت آن است.</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">معیار ارزش پول، پشتوانه آن است.</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">امّا معیار ارزش انسان‌‌‌ها در چیست؟</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">هر کدام از جامعه شناس‌‌‌ها صحبت‌‌‌هایی داشتند&nbsp;</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">و معیارهای خاصّی را ارائه دادند.</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی نوبت به بنده رسید، گفتم:</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">اگر می‌‌‌خواهید بدانید یک انسان چقدر ارزش دارد،</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;ببینید به چه چیزی علاقه دارد و به چه چیزی&nbsp;</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">عشق می‌‌‌ورزد.</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">کسی که عشقش یک آپارتمان دو طبقه است&nbsp;</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">در واقع ارزشش به مقدار همان آپارتمان است.</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">کسی که عشقش ماشینش است،</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;ارزشش به همان میزان است،</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;امّا کسی که عشقش خدای متعال است،&nbsp;</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">ارزشش به اندازه خداست.</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">علّامه فرمودند:</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;من این مطلب را گفتم و پایین آمدم.&nbsp;</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">ولی جامعه شناس‌‌‌هایی که صحبت‌‌‌های مرا شنیدند،&nbsp;</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">برای چند دقیقه روی پای خود ایستادند و کف زدند.</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی تشویق آن ها تمام شد،&nbsp;</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">من دوباره بلند شدم و گفتم:</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">عزیزان! این کلام از من نبود.&nbsp;</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">بلکه از شخصی به نام علی علیه السلام است.</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;آن حضرت در «نهج البلاغه» می‌‌‌فرمایند:&nbsp;</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;« قِیمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُه ُ؛&nbsp;</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">ا</font><span style="color: rgb(153, 51, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">رزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست می‌‌‌دارد</span></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی این کلام را گفتم ،دوباره به نشانه احترام&nbsp;</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">به وجود مقدّس امیرالمؤمنین علی علیه السلام&nbsp;</font></div><div><font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">از جا بلند شدند..</font></div><div><br></div> text/html 2018-09-28T02:36:06+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت " مقصود" مولوی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1134 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">بقالی زنی را دوست میداشت.</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;به کنیز خود پیغام داد که برو به خاتون بگو&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">من چنینم و چنانم و عاشقم و میسوزم و میسازم</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;و آرام ندارم و بر من ستم ها می رود&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">و</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;دیشب چنان بودم و امروز چنین بر من گذشت.</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">قصه های دراز گفت و کنیز را راهی کرد.</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">کنیزک نزد خاتون رفت و گفت:</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;بقال سلام رساند و گفت&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">که بیا تا تو را چنین کنم و چنان کنم.</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">خاتون گفت: به همین سردی؟</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">کنیزک گفت:</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;او سخن دراز گفت ولی مقصود این بود.</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;اصل مقصود است و باقی دردسر است....</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">« فیه مافیه مولانا »</font></div> text/html 2018-09-23T20:32:00+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " بنده او باش " مولانا http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1133 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">گُفتم شرابِ وَصل ، به &nbsp;اُوباش میدهند؟!</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">باخنده گُفت: بنده ی «او» باش، میدهند&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; « مولانا »</font></div> text/html 2018-09-23T03:37:07+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی سرّمردان خدا " شیفتگی " آیت الله قاضی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1132 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">از شیخ عباس قوچانی نقل شده :</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;"آقای قاضی در اواخر عمر</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">یک تحیّر و شیفتگی و بیقراری نسبت</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;به حضرت سیدالشهداء(علیه السلام) داشت&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">و هر روز هنگام طلوع و بخصوص هنگام غروب آفتاب</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;گریه می کرد."</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">منبع: یادداشت های خطی علامه تهرانی، جنگ۱۸، ص ۱۸۲</font></div> text/html 2018-09-19T19:59:00+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " حسین " دکتر علی شریعتی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1131 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">حسین،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">مرز فاصل حقیقت و دروغ&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">و دیوار جداکننده &nbsp;جلاد &nbsp;و &nbsp;شهید &nbsp;است،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">در نظامی که هم شهید و هم جلاد،</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;یک کتاب دارند&nbsp;</font></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">و &nbsp;یک &nbsp; پیامبر &nbsp;و &nbsp;یک &nbsp; دین.</span></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;"دکتر علی شریعتی "</font></div><div><br></div> text/html 2018-09-18T19:58:00+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی سرّمردان خدا " دو چیز " قاضی (رض) http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1130 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#663333" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;آیت الله سید علی قاضی:</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#663333" face="Mihan-Yekan" size="3">«اگر من به جایی رسیده باشم از دو چیز است:</font></div><div><font color="#663333" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#663333" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;قرآن كریم و زیارت سیدالشهدا علیه السلام»</font></div><div><font color="#663333" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-09-16T01:36:06+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث " ارزش تو " امام حسین علیه السلام http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1129 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;امام حسین علیه السلام می فرماید :&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">چیزى را بر زبان نیاورید</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; كه &nbsp; از &nbsp; ارزش &nbsp; شما &nbsp; بكاهد</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp;" جلاءالعیون، ج 2، ص 205"</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-09-12T19:52:00+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حرف حساب " رهبر مسئول" دکتر علی شریعتی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1128 <div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">&nbsp;</span></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">عصری است که،&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">دیگر در میان توده،</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;هیچ آوایی و ندایی بلند نیست:</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;قلم‌ها را شکسته‌اند، زبان‌ها را بریده‌اند،</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;لب‌ها را دوخته‌اند و همه‌ پایگاه‌های حقیقت را</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;بر سر وفادارانش، ویران کرده‌اند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">و اکنون، حسین، به عنوان یک رهبر مسئول،</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;می‌بیند که اگر خاموش بماند،</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;تمامِ اسلام به صورت یک "دینِ دولتی" درمی‌آید.&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">اسلام تبدیل می‌شود به&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">یک قدرتِ نظامی‌ _ سیاسی،</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;و دگر هیچ!ِ</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">" دکتر شریعتی"</font></div> text/html 2018-09-09T19:49:06+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی تصویر عشق " عشق حقیقی " سهروردی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1127 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">" شیخ شهاب الدین سهروردی"</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">اساس جهان آفرینش بر عشق است؛</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;از خلقت آدم خاکی تا ملکوتیان مجرد،</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;همه متحرک به عشق‌اند،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">عشقِ حقیقی که عشق اکبر است&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">شوق به لقای حق است و این است</font><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;نیروی جاذبه‌ی</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;جهان و این است مبدأ شور و شر‌های آفرینش</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;و آنچه حافظ و نگهبان موجودات جهان است عشق عالی است،</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;عشقی که ساری در تمام موجودات است.&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">اگر عشق نمی‌بود موجودات مضمحل می‌شدند.</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;همه‌ی موجوداتِ جهان در سیر بطرف معشوق</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;خود رنجها می‌کشند و دشواری‌ها تحمل می‌کنند&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">تا بوصال او برسند و از شرابِ عشقی ازلی</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;سیراب شوند،</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;غایت و نهایت این عشق تَشبه به خداست</span></div>