اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.ir 2019-09-21T13:04:30+01:00 text/html 2019-09-20T21:00:25+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " کُشتن " بافقی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1241 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">از پیِ بهبود دردِ ما ، دوا سودی نداشت</span></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="3">هر که شد بیمار دردِ عشق ، بهبودی نداشت</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="3">دوش کآمد با رقیبان، مست و خنجر می‌کشید</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="3">غیر قصد کُشتن ما هیچ مقصودی نداشت...</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وحشی بافقی</font></div> text/html 2019-09-10T15:20:23+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " حسین... " دکتر شریعتی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1240 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">ای حسین!</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">با تو چه بگویم ؟</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">«شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل»</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">و تو ای چراغ راه، ای کشتی رهایی،</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;ای خونی که از آن نقطه صحرا ،</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;جاودان می‌طپی، و می‌جوشی،</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;و در بستر زمان جاری هستی،</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;و بر همه نسل‌ها می‌گذری،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">و هر زمین حاصلخیزی را</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;سیراب خون می‌کنی،</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;و هر بذر شایسته را، در زیر خاک ،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">می‌شکافی و می‌شکوفایی،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">و هر نهال تشنه‌ای را&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">به برگ و بار حیات و خرمی می‌نشانی،</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp;" دکتر علی شریعتی "</font></div> text/html 2019-09-06T21:16:14+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " نفهمند " شریعتی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1239 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>سخت است حرفت را نفهمند...</div><div><br></div><div>سخت تر این است که حرفت را</div><div><br></div><div>اشتباهی بفهمند...</div><div><br></div><div>حالا میفهمم که خدا چه زجری میکشد</div><div><br></div><div>وقتی این همه آدم حرفش را</div><div><br></div><div>نفهمیده اند که هیچ</div><div><br></div><div>اشتباهی هم فهمیده اند...</div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;دکترشریعتی</div></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-09-03T15:13:36+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " تنها " پناهی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1238 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گاهی هیچکس را&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">نداشته باشی بهتر است....!!!</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">باور کن بعضی ها تنهاترت می کنند.</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "حسین پناهی"</font></div> text/html 2019-08-31T15:10:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " یار " شهریار http://alirezaebrahimpour.ir/post/1237 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">در دیاری که در او نیست</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">کسی یار کسی</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">کاش یارب&nbsp; که&nbsp; نیفتد&nbsp; به&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">کسی کار کسی&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp; &nbsp; "شهریار"</font></div> text/html 2019-08-25T21:25:50+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار" لذت" بوفسکی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1236 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">چیزی را که عاشقش هستی،</span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">&nbsp;پیدا کن...</span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">بگذار تا تو را بُکشد...&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">و از این مرگ لذت ببر...</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">چارلزبوکوفسکی</font></div> text/html 2019-08-20T17:30:34+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " جُرم " قیصر http://alirezaebrahimpour.ir/post/1235 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>ما&nbsp; گنهکاریم ، آری ،&nbsp; جُرم ما هم&nbsp; عاشقی است</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>آری اما آنکه آدم هست و عاشق نیست، کیست؟</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" دکتر قیصر امین پور "</div><div><br></div></div> text/html 2019-08-10T15:20:44+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " محبت " فالاچی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1234 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">محبت زیادی</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">همیشه آدم ها را خراب میکنه&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">گاهی آدم ها میروند</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">نه برای اینکه&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">دلیلی برای ماندن ندارند</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">بلکه آنقدر کوچک اند که</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند...</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp;" اوریانا فالاچی "</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2019-08-07T15:18:49+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " قدر " قیصر امین پور http://alirezaebrahimpour.ir/post/1233 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3">نه چندان بزرگم</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3">که کوچک بیابم خودم را</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3">نه آنقدر کوچک</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3">که خود را بزرگ…</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3">گریز از میان‌مایگی</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3">آرزویی بزرگ است؟</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp; " دکتر قیصر امین پور "</font></div> text/html 2019-08-06T15:16:32+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " حماقت " شریعتی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1232 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">عده ای نماز اجاره ای میخوانند و</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;روزه اجاره ای میگیرند!&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">برای امواتی که درحیاتشان وقت نداشته اند&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">خودشان انجام دهند</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">ولی درعوض پولی داشته اند که بدهند&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">نماز&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">خوانان و روزه بگیران حرفه ای تا برایشان انجام دهند</span></div><div><br></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">پدر پول بسوزد که در دستگاه خدا هم&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">کار میکند آنهم چه کاری!!!</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ( جانشین پرستش خدا)</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">پول میدهند تا دیگران برایش خدا را بپرستند و او&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">به بهشت برود! و ثواب نماز و روزه آنها را ببرد!</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">براستی که عجب حماقتی است جهل مذهبی!</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">از دین ریا بی نیازم</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;بنازم به کفری که ازمذهبم میتراود</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">"دکتر علی شریعتی"</font></div><div><br></div> text/html 2019-08-06T06:05:01+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث " مهربانی " امام علی علیه السلام http://alirezaebrahimpour.ir/post/1231 <div><br></div><div><div><br></div><div><br></div><div>امیرالمؤمنین علیه السلام:&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>با مهربانى به دیگران است كه</div><div><br></div><div>&nbsp;رحمت[خدا] فرود مى آید</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>غررالحكم حدیث 4343</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-08-04T20:14:48+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " عشق " نظری http://alirezaebrahimpour.ir/post/1230 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">من&nbsp; بودم&nbsp; و&nbsp; دل&nbsp; بود&nbsp; و&nbsp; کناری&nbsp; و&nbsp; فراغی</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">این عشق کجا بود که ناگه به میان جست!</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " فاضل نظری "</font></div><div><br></div> text/html 2019-07-27T21:29:21+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " خدا " پناهی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1229 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>هر کجا میروم ظلم می بینم</div><div><br></div><div>و همه می گویند</div><div><br></div><div>" نگران نباش ،&nbsp; خدا جای حق نشسته "</div><div><br></div><div>خدایا !</div><div><br></div><div>می شود از جای حق بلند شوی ،</div><div><br></div><div>تا حق سر&nbsp; جایش&nbsp; بنشیند .</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; " حسین پناهی "</div><div><br></div> text/html 2019-07-24T20:21:31+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " جادو " پترسون http://alirezaebrahimpour.ir/post/1228 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">در کنار آنهایی باش که نور می‌آورند&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">و&nbsp;&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">جادو می‌کنند،&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">آنها که با چوب جادویی</span><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;کلام، گفتار، نگاه، رفتار&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">و منشِ ویژه&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">خودشان تو و جهان را</span></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;متحول می‌کنند و&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;همه بازی‌ها را به هم می‌زنند...</span></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">کسانی که قصه‌های زیبا می‌گویند و تو&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">را به چالش می‌کشند و تغییرت می‌دهند...</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">کسانی که به تو اجازه نمی‌دهند&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">که خودت را دستِ‌کم بگیری و افق زندگی‌ات</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;را کوچک&nbsp;&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">بپنداری...</span></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">این جادوگران با قلب‌های تپنده و پر شور،</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;قبیله اصلی تو هستند و باید&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">کنارشان بمانی...</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;ویلفرد پترسون</font></div></div> text/html 2019-07-19T17:35:01+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " انسان " شریعتی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1227 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">غرق حیرت وهیجان می شوم که</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;این موجود انسان چه شگفت مخلوقی است!</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">گاه در پستی چنان می شود که هیچ جانور کثیفی</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;به پای او نمی رسد وگاه</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;درعظمت تا آنجا اوج می گیرد که درخیال نمیگنجد!</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><br></div></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;" دکتر علی شریعتی "</font></div>